آزمون مقدماتی

این آزمون برای تست افزونه آزمون ساز بوده و فاقد هر گونه اعتبار علمی می باشد